24
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2081

Harmonize 02กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

13
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1644

uncer2วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตร "การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting

11
มิ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1584

iso151891วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2564 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนด ISO 15189 " ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting

07
มิ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1758

WAD2021วันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day, WAD) เป็นโครงการริเริ่มระดับโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC)

21
ธ.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1833

Harmonize 0220 ธันวาคม 2563 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Harmonization of Assessor, TSC, LAC "  มุ่งระดมสมอง พิจารณา และทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านการตรวจประเมินทั้งด้านระบบการบริหารงานและด้านวิชาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

15
ธ.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1732

C3 115 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.),สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มอกช.) ผนึกกำลังเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการเพิ่มผลิตภาพ การมาตรฐานและนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้