บร.วศ. เสริมความเข้มแข็งหน่วยรับรองระบบงานประเทศไทย เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการไทยสู่มาตรฐานสากล

on 30 เมษายน 2567
ฮิต: 276

 

 

uncer 2 uncer 3 uncer 1
uncer 4 uncer 5 uncer 6
uncer 7 uncer 8 uncer 9

 

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Uncertainty of Measurement for Testing Laboratory” ให้แก่ผู้ประเมินด้านวิชาการของกรมและบุคลากรของกอง โดยมีนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมต่อนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด และสามารถนำความรู้ในการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดไปใช้สำหรับการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          นางสาวภัทริยา ไชยมณี กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ ผลของการวัดหรือการวิเคราะห์ที่ได้เป็นเพียงค่าประมาณของค่าจริงหรือค่าที่ตกลงยอมรับร่วมกันของสิ่งที่ถูกวัดเท่านั้น ทำให้ไม่มีการวัดครั้งใดให้ผลถูกต้องที่สุด ความไม่สมบูรณ์นี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดขี้น ดังนั้นผลของการวัดจำเป็นต้องระบุค่าความไม่แน่นอน เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของการวัดนั้นๆ ซึ่งค่าความไม่แน่นอนของการวัดมีผลต่อการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ การรายงานผลการทดสอบโดยนำค่าความไม่แน่นอนมาร่วมพิจารณาจะส่งผลให้ค่าที่บ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

          บร.วศ. จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน 2567 ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับเกียรติจากจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย ข้าราชการบำนาญ พร้อมด้วย นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำพร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมกว่า 60 ราย

         

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้