รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง


...
ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

...
ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

...
ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17034