ประวัติ

ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

More

MRA

APAC/ILAC MRA : Bureau of Laboratory Accreditation

More

ขั้นตอนการรับรองระบบงาน

ขั้นตอนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17043 ISO 17034

more

ประกาศ

1) ขยายระยะเวลาการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017  
2) การให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025: 2017
3) ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรอง ILAC MRA Mark

more

banner fea2

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

LET US KNOW MORE DETAILS

MAP