การจัดสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ"

on 12 มีนาคม 2567
ฮิต: 227

 

 

 ethics ethics 1  ethics 2 
 ethics 4  ethics 3  ethics 5
 ethics 6  ethics 7  ethics 8
 ethics 9  ethics 10  ethics 11

 

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้จัดการสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ" ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วศ. และคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. และนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมนา

          โดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. กล่าวว่า บร.วศ. เป็นหนึ่งหน่วยรับรองระบบงานของไทยที่ให้บริการด้านการรับรองแก่ประชาชน มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรดำเนินงานภายใต้นโยบายและกฎระเบียบด้วยความถูกต้อง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ความกดดันทางด้านการค้า การเงิน และอิทธิพลต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานบริการ ดังนั้นการจัดสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ” ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจำนวนกว่า เพื่อสร้างความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง ความเป็นกลาง โปร่งใสและเท่าเทียม สอดคล้องตามมาตรฐานจริยธรรม อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของ วศ. ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

          นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า บร.วศ. มีภารกิจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการต้องดำเนินงานภายใต้นโยบายและกฎระเบียบด้วยความถูกต้อง ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กล้าการตัดสินใจเป็นไปอย่างอิสระ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ความกดดัน และอิทธิพลต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานบริการ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักมาตรฐานทางจริยธรรมทั้ง 7 ประการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม

          การสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ" ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ นางรติกร อลงกรณ์โชติกุล  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเข้าร่วมการอบรม 200 ราย

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้