การจัดอบรมหลักสูตร "สร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบและรับรองด้านการประกันคุณภาพผลการทดสอบเพื่อการยอมรับในระดับสากล"

on 29 กุมภาพันธ์ 2567
ฮิต: 121

 

 

QA5 QA7 
 QA4 QA2_2 

 

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้จัดการอบรมหลักสูตร “สร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบและรับรองด้านการประกันคุณภาพผลการทดสอบเพื่อการยอมรับในระดับสากล”  ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบและรับรอง โดยมีนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมต่อนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบและรับรอง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์รองรับการขยายตัวของตลาดโลก และเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาและฝึกอบรม สำหรับบุคลากรและห้องปฏิบัติการของประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามแผนการพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งห้องปฏิบัติการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเดินหน้าผลักดันให้จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

          โดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. กล่าวว่า บร.วศ. มีภารกิจสำคัญในการรับรองระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011: 2017 Conformity assessment-Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies โดยให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งข้อกำหนดระบุถึงการสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผลการทดสอบ (Ensuring the validity of results) ห้องปฏิบัติการต้องมีการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลการทดสอบ ส่งผลให้การทดสอบน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล ในฐานะหน่วยรับรองฯ ของไทย บร.วศ. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบและรับรองฯ เพื่อการยอมรับในระดับสากล

          การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบและรับรองด้านการประกันคุณภาพผลการทดสอบเพื่อการยอมรับในระดับสากล” ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบและรับรองเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 300 ราย

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้