Category: เอกสารหมวดข้อแนะนำ
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits
Files:
pdf.pngข้อแนะนำในการตรวจประเมินด้านวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา LA-G-15-03/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 07-11-2562
Version LA-G-15-03/10-19 (Thai version)
Size 161.86 KB
System
Downloads 270
pdf.pngข้อแนะนำในการตรวจประเมินด้านวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง LA-G-14-03/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 07-11-2562
Version LA-G-14-03/10-19 (Thai version)
Size 157.61 KB
System
Downloads 193
pdf.pngข้อแนะนำการกรอกแบบและการยื่นคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ LA-G-13-08/06-20 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-20

Information
Created 27-09-2562
Changed 02-07-2563
Version LA-G-13-08/06-20 (Thai version)
Size 341.83 KB
System
Downloads 163
pdf.pngข้อแนะนำในการทบทวนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ LA-G-12-07/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 06-11-2562
Version LA-G-12-07/10-19 (Thai version)
Size 103.62 KB
System
Downloads 329
pdf.pngข้อแนะนำในการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ LA-G-11-07/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 06-11-2562
Version LA-G-11-07/10-19 (Thai version)
Size 105.34 KB
System
Downloads 285
pdf.pngข้อแนะนำในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ LA-G-10-07/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 06-11-2562
Version LA-G-10-07/10-19 (Thai version)
Size 102.49 KB
System
Downloads 324
pdf.pngการสอบกลับได้ของการวัด แทนที่ด้วย LA-R-05-09/10-19HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 08-11-2562
Version แทนที่ด้วย LA-R-05-09/10-19
Size 116.5 KB
System
Downloads 283
pdf.pngข้อแนะนำในการหาค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ทางเคมี LA-G-08-07/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 06-11-2562
Version LA-G-08-07/10-19 (Thai version)
Size 103.82 KB
System
Downloads 217
pdf.pngข้อแนะนำในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด LA-G-07-08/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 06-11-2562
Version LA-G-07-08/10-19 (Thai version)
Size 105.18 KB
System
Downloads 237
pdf.pngข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านชีววิทยา LA-G-06-06/10-17 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-17

Information
Created 27-09-2562
Changed
Version LA-G-06-06/10-17 (Thai version)
Size 121.63 KB
System
Downloads 201
pdf.pngข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยา LA-G-05-06/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 06-11-2562
Version LA-G-05-06/10-19 (Thai version)
Size 144.52 KB
System
Downloads 134
pdf.pngข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี LA-G-04-07/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 06-11-2562
Version LA-G-04-07/10-19 (Thai version)
Size 102.3 KB
System
Downloads 209
pdf.pngข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเชิงกล LA-G-03-07/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 06-11-2562
Version LA-G-03-07/10-19 (Thai version)
Size 100.8 KB
System
Downloads 135
pdf.pngข้อแนะนำในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมิน LA-G-02-08/10-19 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 25-10-19

Information
Created 27-09-2562
Changed 06-11-2562
Version LA-G-02-08/10-19 (Thai version)
Size 198.45 KB
System
Downloads 206
pdf.pngข้อแนะนำสำหรับกระบวนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและการประเมิน LA-G-01-09/06-20 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-20

Information
Created 27-09-2562
Changed 02-07-2563
Version LA-G-01-09/06-20 (Thai version)
Size 224.17 KB
System
Downloads 322