บร.วศ. ร่วมกับ 3 หน่วยรับรองระบบงานภาครัฐ จัดงานวันรับรองระบบงานโลก World Accreditation Day 2024 ภายใต้หัวข้อ Empowering Tomorrow and Shaping the Future

on 11 มิถุนายน 2567
ฮิต: 108

 

 

wad2024wad2024_1wad2024_
wad2024_2wad2024_4wad2024_6
wad2024_7wad2024_9wad2024 8wad2024_3

 

          วันที่ 10 มิถุนายน 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จับมือจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก ประจำปี 2567 (9 มิถุนายน) ในหัวข้อ “Empowering Tomorrow and Shaping the Future” เพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศในการส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งอนาคตตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการกล่าวเปิดงานจากผู้บริหารจาก 4 หน่วยงาน และมีบุคลากรจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หน่วยตรวจสอบและรับรอง หน่วยกำกับดูแลทางกฎหมาย ผู้ประกอบการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์

          นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานร่วมเปิดงาน กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับภาวะการเติบโตช้า ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การหยุดชะงักทางการค้า และภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงขึ้น ประเทศไทยจึงมีความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปและภาคการผลิตก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นการรับรองระบบงานจึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยมีความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและหน่วยตรวจสอบและรับรองในการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ภายในงานได้จัดเวทีอภิปรายในประเด็นต่างๆ โดยมีผู้แทน วศ. ได้แก่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ การดำเนินงานรับรองระบบงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Empowering Tomorrow and Shaping the Future” นายจรัญ ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ ความสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัด และ รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ หัวหน้าหน่วยเคมีทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมอภิปรายในหัวข้อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ทั้งนี้ วศ.อว.มุ่งเน้นให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ซึ่งช่วยสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าบริการให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ธุรกิจใหม่ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงไปของโลกแห่งอนาคต

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้