วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบคุณภาพสินค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

on 31 ธันวาคม 2566
ฮิต: 1189

 

 

 ceremony2024_1  ceremony2024_2 ceremony2024_3 
 ceremony2024_6  ceremony2024_5  ceremony2024_4

 

          วันที่ 30 มกราคม 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทดสอบ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ รวม 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

         นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับสินค้าและบริการต่างๆ ของประเทศ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งการดำเนินงานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานระดับประเทศหลายองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องอาศัยการวิเคราะห์ทดสอบ การกำหนดมาตรฐาน และการพัฒนามาตรฐานในด้านต่างๆ หน่วยรับรองระบบงานจึงถือเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน เพื่อให้สอดรับกับสภาพการณ์ข้างต้น ซึ่งประเทศไทยยังมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพตามการปรับเปลี่ยนของความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภค กฎระเบียบ สภาพแวดล้อม กลไกและรูปแบบของธุรกิจ เพื่อเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเชิงคุณภาพโดยมีเป้าหมายการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า เพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก การได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ถือเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพและความสามารถของหน่วยงานด้านห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ผู้บริโภคและประชาชนมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ผลิตโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
        นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วศ. ได้กล่าวรายงานหน่วยงานที่เข้ารับใบรับรองระบบงานฯ ในครั้งนี้ ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. ห้องปฏิบัติการ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) วังสมบูรณ์
3. ห้องปฏิบัติการ บริษัท แสงทอง อาหารสัตว์ จำกัด
4. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง
5. ห้องปฏิบัติการทดสอบเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
6. ศูนย์วิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว์ บริษัท ไทยฟู้ดส์ รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาปราจีนบุรี
7. หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. ห้องปฏิบัติการ บริษัท มิตรสมบูรณ์ จำกัด
9. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาปทุมธานี)
10. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
11. สถานพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้างทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
12. Agricultural Products Analytical Laboratory (APAL)
13. OMIC Inspection & Surveying Co., Ltd. (Myanmar)
14. ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

        กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยตรวจสอบและรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้