บร.วศ. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินหน่วยรับรองระบบงาน เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินทางวิชาการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นแนวทางเดียวกัน

on 04 กรกฎาคม 2567
ฮิต: 59

 

 

userreport1userreport2userreport3
userreport4userreport5userreport6
userreport7userreport8userreport13
userreport10userreport11userreport12

 

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และตีความใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือ” ซึ่งได้กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในเชิงการค้า ผลการวัดจากห้องปฏิบัติการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจทั้งในกระบวนการผลิตและการค้า ห้องปฏิบัติการต้องทำให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถเปรียบเทียบผลกับหน่วยงานอื่นได้ การสอบเทียบเครื่องมือวัดจึงมีความสำคัญที่ทำให้ผลการวัดมีค่าใกล้เคียงกับค่าจริง มีความสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา และเป็นการบ่งบอกคุณภาพของการวัดนั้นๆ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า สินค้าที่ผลิตนั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยกับชีวิต
          นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รายงานเพิ่มเติมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายจรัญ ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการอบรมให้กับผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และบุคลากรของกองฯ จำนวน 300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการตีความใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้