เสริมทักษะบุคลากรในระบบการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ด้วยการอบรมหลักสูตร "ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ"

on 05 มีนาคม 2567
ฮิต: 237

 

 

valid_1 valid_2   
 valid_3  valid_4  

 

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ”  ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้แก่บุคลากรของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยมีนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมต่อนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

          โดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. ได้กล่าวว่าการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง อว. ที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ “วิทยาศาสตร์-วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” และ "เน้นประเด็นสำคัญของประเทศด้านความยั่งยืน (Sustainability)” มุ่งพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในเชิงการค้าการลงทุนสนับสนุนการส่งออก และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ด้วยการดำเนินงานและเลือกใช้วิธีที่ทดสอบที่เหมาะสมของห้องปฏิบัติการผ่าน นอกจากนี้ การเลือกใช้วิธีทดสอบที่เหมาะสม ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพบริการทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยวิธีที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้การวัดมีความน่าเชื่อถือ มีความสวนกลับได้ทางมาตรวิทยา และมีค่าความไม่แน่นอนของการวัด ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า สินค้าที่ผลิตนั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

          การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ”  ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 200 ราย 

         

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้