การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการขยายขอบข่ายด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

on 07 กุมภาพันธ์ 2567
ฮิต: 232

 

 

 calibrate_2024_8  calibrate_2024_9  calibrate_2024_7
 calibrate_2024_5 calibrate_2024_4 

 

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อการยอมรับร่วมการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ” ณ ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่บุคลากรของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยมีนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมต่อนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ว่า บร. มีความประสงค์ที่จะขยายขอบข่ายการยอมรับร่วมด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบกับองค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ครอบคลุมความต้องการของประเทศบ จึงมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมสำหรับการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการตรวจประเมินด้านวิชาการ และแนวทางการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011

          โดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. ได้กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหนึ่งหน่วยรับรองระบบงานของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะขยายขอบข่ายการยอมรับร่วมด้านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบกับองค์การความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Accreditation Cooperation, APAC) และผลักดันให้จำนวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคทางวิชาการและแนวทางการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสากลในการผลักดันห้องปฏิบัติการสอบเทียบของไทยให้ได้รับการรับรองฯ ตามมาตรฐาน ทำให้สินค้าและการบริการของไทยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกต่อไป

         การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อการยอมรับร่วมการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 100 ราย

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้