บร.วศ. สร้างความพร้อมด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของประเทศ

on 10 สิงหาคม 2566
ฮิต: 826

  

 News_PT2  News_PT1
 News_PT3  News_PT4
 News_PT5  News_PT7
 News_PT6  News_PT8

 

          วันที่ 9 – 11  สิงหาคม 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for PTP Accreditation" ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำพร และนายกิจติศักดิ์ ยศอินทร์ รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ สถาบันโภชนาการ และรศ.ศรีสนิท อินทรมณี ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ และห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นในการสร้างความพร้อมให้บุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินสำหรับการให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตาม APAC : Guidelines on Training Course for Assessors (APAC CBC-002) และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043, ISO 13528 และข้อกำหนดของหน่วยรับรอง รวมถึงเทคนิคและแนวทางการตรวจประเมินด้านระบบการบริหาร ด้านวิชาการและสถิติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ให้ครอบคลุมความต้องการของประเทศ

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้