โครงสร้างกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

on 18 กันยายน 2562
ฮิต: 6860

structure_newth

 

กลุ่มอำนวยการและพัฒนาระบบการรับรอง (อก.บร.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

       1. จัดทำทะเบียนห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศต่างๆ
       2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โดยให้คำแนะนำทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
          ห้องปฏิบัติการรวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมงานด้านห้องปฏิบัติการ
       3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
       4. อบรมและพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมิน อนุกรรมการวิชาการ กรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
       5. งานธุรการ งานด้านสารบรรณ บุคลากร พัสดุ การเงินงบประมาณ ภายในกองและประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกอง
       6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 (รป.1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

      1. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับต่างประเทศและ
          องค์การระหว่างประเทศ สาขาสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
      2. พัฒนาและรักษาระบบคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
      3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 2 (รป.2) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

     1. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับต่างประเทศและ
         องค์การระหว่างประเทศ สาขาอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทางการเกษตร
     2. พัฒนาและรักษาระบบคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
     3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 (รป.3) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

    1. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับต่างประเทศและ
        องค์การระหว่างประเทศ สาขาผลิตภัณฑ์วัสดุ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการประสานงาน
        กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
    3. พัฒนาและรักษาระบบคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
    4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

โครงสร้างกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการในระบบบริหารงานคุณภาพ

 

 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้