โครงสร้างสำนัก

on 18 กันยายน 2562
ฮิต: 497

ฝ่ายบริหารทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ และจัดทำเอกสารต่างๆ
2) งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทศของสำนัก
3) งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของสำนัก
4) รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี
5) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 (รป.1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
2) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
3) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 2 (รป.2) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร อาหารสัตว์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 (รป.3) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงในสาขาการทดสอบ การทดสอบทางการแพทย์ การสอบเทียบ
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยางพารา พลาสติก กระดาษ แก้ว เซรามิก วัสดุก่อสร้าง ของเด็กเล่น สิ่งทอและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เคมีภัณฑ์ (เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา)
3) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมความสามารถห้องปฏิบัติการ (สป.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1) ส่งเสริมสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง โดยให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการฝึกอบรมสัมมนา
2) จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ผู้ประเมิน
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
4) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมิน, อนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ, กรรมการรับระบบงานห้องปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบดำเนินงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
5) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย