หน้าที่ความรับผิดชอบ

on 18 กันยายน 2562
ฮิต: 7661

       ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่งและมาตรา 9 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 กำหนดให้กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยให้การรับรองแก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องดังกล่าว

  • จัดทำทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศ

  • ติดตามและประเมินผลความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

  • ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมิน, อนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ, กรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบดำเนินงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

  • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โดยให้คำแนะนำทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมงานด้านห้องปฏิบัติการ

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

       กองฯ มีนโยบายและการดำเนินงานในการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นประเภท สถานะ และขนาดของของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน

       กองฯ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของกองฯ ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถือเป็นรายได้ของรัฐที่ต้องนำส่งเข้ากระทรวงการคลังตามกฎหมาย          

       นอกจากนี้กองฯ ยังมีหน้าที่ สำรวจ รวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริม พัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้วยการจัดอบรม/สัมมนา จัดทำสื่อเผยแพร่ อีกด้วย

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้