บร.วศ. จัดอบรม "การพัฒนาผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงสู่สากล" เพิ่มความรู้ นำไปสู่กระบวนการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

on 09 กันยายน 2564
ฮิต: 240

 

Harmonize 02 Harmonize 01

 

                กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงสู่สากล" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting โดยมุ่งเน้นให้หน่วยตรวจและรับรอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จรัญ ยะฝา และ ดร.กิตติยา เชียร์แมน จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับนางจันทรัตน์  วรสรรพวิทย์ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป็นบุคลากรของหน่วยตรวจสอบและรับรอง ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มากกว่า 150 ท่าน ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2564 ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้หน่วยตรวจและรับรอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาต่อยอดการเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงต่อไป

 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้