เครื่องหมายรับรอง

on 08 ตุลาคม 2562
ฮิต: 7027

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรอง ILAC MRA

          1. ดาวน์โหลดเอกสาร

                 1.1 ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ระหว่างกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับห้องปฏิบัติการ [ดาวน์โหลด]

                 1.2 ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ระหว่างกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

                       [ดาวน์โหลด]

                 1.3 ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ระหว่างกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง [ดาวน์โหลด]

          2. ผู้แทนห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่มีอำนาจลงนามผูกพันทางกฎหมายลงนามในเอกสาร ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA  ดังกล่าว และจัดส่งเอกสารฉบับจริงที่ได้ลงนามแล้ว พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นผู้แทนห้องปฏิบัติการที่มีอำนาจลงนามผูกพันทางกฎหมาย กลับมาที่

                     ชั้น 6 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                     กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                     75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

                     เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

         3. ห้องปฏิบัติการสามารถศึกษารายละเอียดการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ได้ที่เอกสารดังต่อไปนี้

                 3.1 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA สำหรับห้องปฏิบัติการ

                 3.2 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA สำหรับผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

                 3.3 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA สำหรับผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

                 3.4 เกณฑ์กำหนดการใช้เครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04)

                 3.5 ILAC-R7: 05/2015; Rules for the use of the ILAC MRA Mark

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้