เครื่องหมายรับรอง

on 08 ตุลาคม 2562
ฮิต: 472

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรอง ILAC MRA

          1. ดาวน์โหลดเอกสาร "ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ระหว่างสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับห้องปฏิบัติการ" [ดาวน์โหลด]

          2. ผู้แทนห้องปฏิบัติการที่มีอำนาจลงนามผูกพันทางกฎหมายลงนามในเอกสาร "ข้อตกลงการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ระหว่างสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับห้องปฏิบัติการ" และจัดส่งเอกสารฉบับจริงที่ได้ลงนามแล้ว พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นผู้แทนห้องปฏิบัติการที่มีอำนาจลงนามผูกพันทางกฎหมาย กลับมาที่

          ชั้น 6 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3. ห้องปฏิบัติการสามารถศึกษารายละเอียดการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA ได้ที่เอกสารดังต่อไปนี้

              3.1 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องการใช้เครื่องหมายการรับรองร่วม ILAC MRA สำหรับห้องปฏิบัติการ

              3.2 เกณฑ์กำหนดการใช้เครื่องหมายการรับรอง (LA-R-04)

              3.3 ILAC-R7: 05/2015; Rules for the use of the ILAC MRA Mark