บุคลากรกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

on 18 กันยายน 2562
ฮิต: 7979
 ชื่อ-สกุล  เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล 
ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ 0-2201-7027 0-2201-7201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มอำนวยการและพัฒนาระบบการรับรอง (อก.บร.)
นางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำพร (หัวหน้ากลุ่ม) 0-2201-7191 0-2201-7291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางปวีณ์นุช เจริญสุขพลอยผล 0-2201-7191 0-2201-7291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววิภัทรา วงศ์พยัคฆ์ 0-2201-7194 0-2201-7291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวลัดดาวัลย์ เยียดยัด 0-2201-7194 0-2201-7291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุวณิต การินทร์ 0-2201-7194 0-2201-7291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวเยาวนิจ กันศักดิ์ 0-2201-7191 0-2201-7291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววทานิกา บุญจอม (หน้าห้อง ผบร.) 0-2201-7178
0-2201-7335
0-2201-7335 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุกัญญา บุญมี (หน้าห้อง ผบร.) 0-2201-7178
0-2201-7335
0-2201-7335 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 (รป.1)
นางสาวขนิษฐา อัศวชัยณรงค์ (หัวหน้ากลุ่ม) 0-2201-7133
0-2201-7134
0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพิชญาภา ราชธรรมมา 0-2201-7133
0-2201-7134
0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายปวิน งามเลิศ 0-2201-7133
0-2201-7134
0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวกาญจณา มัจจรี 0-2201-7133
0-2201-7134
0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายณธรรศ สมานวงศ์ 0-2201-7133
0-2201-7134
0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 2 (รป.2)
นางรติกร อลงกรณ์โชติกุล (หัวหน้ากลุ่ม) 0-2201-7125 0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววัชรี คตินนท์กุล 0-2201-7125 0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวชญานี บาตรโพธิ์ 0-2201-7125 0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววลีพร พิบูลย์ผล 0-2201-7125 0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธีรยุทธ ขำเดช 0-2201-7125 0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 (รป.3)
นายกิจติศักดิ์ ยศอินทร์ (หัวหน้ากลุ่ม) 0-2201-7165 0-2201-7201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสุวรรณี แทนธานี 0-2201-7165 0-2201-7201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวอุทุมพร แท่นทอง 0-2201-7165 0-2201-7201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายจิรวัฒน์ คำชมภู 0-2201-7137 0-2201-7126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายจิรชาติ ตันติลานนท์ 0-2201-7165 0-2201-7201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้