รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ/ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ/ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

on 09 ตุลาคม 2562
ฮิต: 512

 

1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ลำดับที่

ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

วันที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

ขอบข่ายที่พักใช้

1 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง STR บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลา ทดสอบ - 0217 1 พ.ค. 63  รายละเอียด

 

 

2. ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ลำดับที่

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

วันที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

ขอบข่ายที่พักใช้

-

-

-

-

-

 

3. ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

ลำดับที่

ชื่อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

หมายเลขการรับรองระบบงานที่

วันที่พักใช้ขอบข่ายการรับรอง

ขอบข่ายที่พักใช้

-

-

-

-

-