บร. วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลหน่วยงาน

on 01 March 2023
Hits: 2770

 

 

 ceremony2023_1  ceremony2023_4 ceremony2023_3 
 ceremony2023_2  ceremony2023_5  ceremony2023_6

 

          วันที่ 1 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทดสอบ , ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง รวม 53 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.นพ.ปฐมฯ ได้กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับสินค้าและบริการต่างๆ ของประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งการดำเนินงานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานระดับประเทศหลายองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องอาศัยการวิเคราะห์ ทดสอบ การกำหนดมาตรฐาน และการพัฒนามาตรฐานในด้านต่างๆ หน่วยรับรองระบบงานจึงถือเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานเพื่อให้สอดรับกับสภาพการณ์ข้างต้น ซึ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ประกอบด้วยมาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standardization) การรับรองระบบงาน (Accreditation) การตรวจสอบและรับรอง (Conformity assessment) และการกำกับดูแลตลาด (market surveillance) ดังนั้น NQI จึงเป็นระบบที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งการให้การรับรองระบบงานฯ เป็นส่วนสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ การได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 และ ISO 17034 ถือเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพและความสามารถของหน่วยงานด้านห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จัก และเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในผลการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าต่างๆ สร้างความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
        นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วศ. ได้รายงานข้อมูลหน่วยงานที่เข้ารับใบรับรองระบบงานฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทดสอบ จำนวน 50 ห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 หน่วยงาน และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จำนวน 1 หน่วยงาน ดังนี้

1. ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงเมล็ดธัญพืช บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด
2. ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
3. ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
4. ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
5. บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด
6. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
7. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด (T86)
8. ห้องปฏิบัติการ โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด
9. ห้องปฏิบัติการ จุลชีววิทยา บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
10. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่
11. ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
12. บริษัท อีเอ็กซ์ ซีด จำกัด
13. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด
14. ห้องปฏิบัติการบริการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
15. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
16. ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
17. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
18. ห้องปฏิบัติการ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
19. ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร กรมประมง
20. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ทีเอชซี อะโกรไซแอนส์ จำกัด
21. หน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
22. บริษัท ซีด เทสท์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด
23. หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กําแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24. ห้องปฏิบัติการกบินทร์บุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์ เอสโซซิเอทส์ จำกัด
26. ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม (T-TEC) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
27. เอไอที เทสติ้ง แลบบอราทอรี (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
28. LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Co., Ltd.
29. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30. บริษัท เอ็กซ์เพอริเม้นทัล นูทริชั่น เซ็นเตอร์ ออฟ อนาไลติคอล โปรไฟล์ จำกัด
31. ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
32. ห้องปฏิบัติการ บริษัท พนัส ฟีดมิลค์ จำกัด
33. ห้องปฏิบัติการนารายณ์อาหารสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานนารายณ์อาหารสัตว์)
34. ห้องปฏิบัติการทดสอบ กองควบคุมคุณภาพ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร
35. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนิมัลซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
36. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
37. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
38. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา
39. ห้องปฏิบัติการ เซ็นทรัล ฟู้ด กรุ๊ป แลบอราทอรี่
40. ห้องปฏิบัติการทดสอบฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคม)
41. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
42. ห้องปฏิบัติการ บริษัท คิง สเปรย์ ดรายอิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
43. ห้องปฏิบัติการทดสอบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด สาขาห้วยนาง
45. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย
46. ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ
47. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
48. ห้องปฏิบัติการ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์
49. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก
50. ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว
51. ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี
52. ห้องปฏิบัติการ บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด
53. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์

 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้