พิมพ์

ประกาศ

on 07 ตุลาคม 2562
ฮิต: 13859
1. ขยายระยะเวลาการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017    Link
2. การให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025: 2017   Link
3. ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรอง ILAC MRA Mark    Link
4. การให้การรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม ISO 17034: 2016    Link
5. นโยบายด้านความเป็นกลางของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ   Link
6. นโยบายการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองของสำนักฯ เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19   Link