แนวการตรวจประเมินของ บร.วศ ด้านระบบการบริหารและวิชาการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

on 26 ธันวาคม 2562
ฮิต: 1732

har 424 ธันวาคม 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Harmonization of Assessor, TSC, LAC "

har 1 har 2
har 3 har 4

         24 ธันวาคม 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Harmonization of Assessor, TSC, LAC "
มุ่งระดมสมองและพิจารณา ทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านการตรวจประเมินทั้งทางด้านด้านระบบการบริหารและวิชาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จำนวน 120 คน ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562
        นางสาวนิสากรฯ กล่าวว่า สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถและประสบการณ์การของผู้ประเมินแล้ว การตรวจประเมินภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน ด้วยวิธีและหลักการทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง จึงได้จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณา ทำความเข้าใจรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศต่อไป

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้