ลำดับที่ หน่วยงาน ที่อยู่ สาขาที่ได้รับการรับรอง หมายเลขการรับรองระบบงานที่ วิธีทดสอบ/รายการที่ทดสอบ ใบรับรองความสามารถ