นโยบายด้านความเป็นกลาง

on 08 ตุลาคม 2562
ฮิต: 423

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานภายใต้นโยบายและกฎระเบียบด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เป็นกลางและเป็นธรรม ให้บริการงานรับรองเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17011 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักฯ จึงได้ประกาศนโยบายด้านความเป็นกลาง ดังนี้

สำนักฯ ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง การตัดสินใจเป็นไปอย่างอิสระ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ความกดดันทางด้านการค้า การเงิน และอิทธิพลต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานบริการ

ทีมผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองต้องเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมการให้การรับรอง ดำเนินงานให้การรับรองด้วยความเป็น

กลางในทุกกิจกรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นประเภท สถานะ สถานที่ และขนาดของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน รวมทั้งจำนวนหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานแล้ว ไม่ดำเนินกิจกรรมที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ไม่ดำเนินกิจกรรมในการเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรอง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องในทุกขั้นตอนของการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางอย่างต่อเนื่อง

สำนักฯ ดำเนินการพิจารณาให้การรับรองโดยคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีส่วนได้เสียในสัดส่วนที่เหมาะสมและพิจารณาตัดสินผลให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการด้วยความเป็นกลาง

หากท่านพบความเสี่ยงหรือข้อสงสัยต่อความเป็นกลางในกิจกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการรวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดติดต่อ